pôžičky ihneď online


Čo je to zmenka, náležitosti a vzory

Zmenka je obchodovateľný cenný papier, ktorý slúži k platbe alebo ako zabezpečovací nástroj. Jedná sa o najjednoduchší a často najrýchlejší formu úveru. Jasne z nej vyplývajú záväzkové vzťahy a tým je ideálnym prostriedkom pre obchodovanie.

Zmenka tak funguje ako platobný nástroj. To predstavuje situáciu, keď sa zmenkový dlžník zaviaže zmenečnému veriteľovi, prípadne tretej osobe, že v presne stanovený deň na presne určenom mieste zaplatí dlžnú sumu. Prakticky táto zmenka predstavuje cenný papier, s ktorým je možné nakladať ako s peniazmi. Je možné ju predať pred dátumom splatnosti a tým získať hotovosť rýchlejšie alebo si ju ponechať a vyinkasovať prostriedky až v deň, ktorý je na zmenke určený. Dlžník nemá šancu ovplyvniť svojho veriteľa, teda majiteľa zmenky. Má iba za povinnosť, podľa údajov na zmenke, sumu v danom termíne uhradiť tomu, kto zmenku aktuálne vlastní.

Výhody zmeniek

U zmeniek je jednou z hlavných a nesporných výhod ich vymáhanie. Pre veriteľa zmenka predstavuje bezpečný finančný nástroj, pretože pri spore stačí doložiť originál zmenky a legitimovať sa ako jej majiteľ (zmenkový veriteľ). To samo o sebe stačí na súde či rozhodcu na preukázanie vzniku záväzku a nároku na zaplatenie. V tú chvíľu už má veriteľ právo vymáhať svoju pohľadávku zo zmenky aj pomocou exekútora, takže jej preplatenie už nebráni absolútne nič v ceste a legálnou cestou sa veriteľ rýchlo domůže svojich oprávnených prostriedkov. U dlžníka je situácia podstatne ťažšia. Ten ak nechce zmenku preplatiť musí doložiť a preukázať svoje dôvody, prečo tak nechce urobiť.

Typy zmeniek

Základné členenie zmeniek je na vlastné a cudzie. Jednoducho povedané, ak osoba, ktorá zmenku vystavila, sa zaviaže zaplatiť v danom termíne a mieste, ide o zmenku vlastnú. Zmenka vlastná obsahuje slovo "zaplatím". Za zmenku cudziu musí zaplatiť niekto iný, než ten kto ju vystavil a vyskytuje sa slovo "zaplaťte".

Ďalej sa môžu zmenky deliť podľa dátumu splatnosti na fixné, datazmenky, viastazmenky a časové vistazmenky. Fixná niekedy tiež denná zmenka má jasne definované dátum - napríklad 15.1.2010. Datazmenka má stanovenú splatnosť v určitej lehote, napríklad do 6 mesiacov od dátumu vystavenia. Ďalším druhom je viastazmenka, splatná na videnie teda kedykoľvek pri predložení a ako posledna varianta je časová vistazmenka, kedy sa stanoví určitý deň po videní, teda po predložení - napríklad tri týždne po predložení zmenky. Pokiaľ nie je dátum na zmenke uvedený, je štandardne splatná na videnie, teda pri predložení.

Náležitosti zmenky

Jedná sa o presne daný obsah zmenky. Ide o povinné údaje, ktoré musia byť na zmenke uvedené, aby mohla byť braná ako cenný papier. Pri zmenkách absolútne nezáleží na forme, alebo v faktickom stave zmenky. Často sa uvádza príklad, že aj zmenka so zákonnými náležitosťami napísaná na obrúsku je platná a vyplýva z nej záväzok a odpovedajúce pohľadávka.

Na zmenke teda musí byť nasledujúce údaje:

  • označenie, že sa jedná o zmenku (doslovné označenie v texte listiny)
  • príkaz zaplatiť danú finančnú sumu (bez ďalších podmienok)
  • meno a adresa toho, kto má zmenku zaplatiť
  • informácie o splatnosti
  • informácie o mieste zaplatení
  • meno veriteľa, teda toho, ktorému má byť zaplatené
  • dátum a miesto vystavenia zmenky
  • podpis vystaviteľa zmenky

Navyše sa zvyčajne odporúča sumu, ktorá je predmetom zmenky písať číslicou aj slovami, aby sa predchádzalo dodatočnému dopísaniu ďalších číslic, ktoré by zmenku podstatne navýšili bez vedomia dlžníka. Náležitosti vlastné a cudzie zmenky sú prakticky totožné, s výnimkou pri vlastnej zmenky nie je nutné uvádzať, kto danú zmenku zaplatí, pretože je to vždy vystaviteľ zmenky. Dôležité je si uvedomiť, že majiteľ zmenky nemá právny nárok požadovať po dlžníkovi čiastku pred dátumom splatnosti, ale nie je ani povinný túto platbu pred dátumom splatnosti prijať.

Ďalšou nevyhnutnosťou je, aby bola zmenka v úplnom formálnom poriadku. Keďže každá chýbajúca náležitosť na zmenke z nej robí púhy bezcenný zdrap papiera. Preto je potrebné pri vypisovaní zmenky dbať všetkých zákonných požiadaviek a neodchyľovať sa od stanoveného obsahu viac ako je nutné.


Všetky práva vyhradené. © 2014 - 2024 Pôžičky12.sk, Ing. Radek Šmach, Kontaktné informácie

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a autora je akékoľvek publikovanie,
šírenie a kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané.